FLE:s stadgar

Stadgar fastställs av årsmötet. De senaste stadgarna fastställdes vid årsmötet i Visby 2005-08-09.

 

Stadgar för Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen (FLE)

1. Stadgarna antogs på årsmötet i Visby 2005-08-09 och har reviderats vid årsmöte 2011-09-06

2. Föreningens namn är Föreningen Lärare i Ekonomiska ämnen (FLE)

3. Föreningens ändamål är att arbeta för främjande av undervisning och fortbildning i ekonomiska ämnen, att verka för att tillvarata lärarnas intressen på de ämnesmässiga, didaktiska och pedagogiska områdena.

4. Som medlemmar antas lärare i ekonomiska ämnen i alla skolformer. Genom beslut av styrelsen kan även annan för föreningens verksamhet intresserad person antagas. Medekonomiska ämnen avses här Ekonomi, Juridik, Handel, Turism och Administration.

5. Föreningens styrelse väljs av årsmötet.

6. Styrelsen består av lägst sju och högst elva ledamöter.

7. Styrelseledamöterna väljs på två år. Hälften av styrelsen väljs det ena året och resten väljs det andra året.Ordförande väljs av årsmötet på ett år.

Styrelsen fördelar inom sig de olika ansvarsposterna.Fyllnadsval kan ske på ett år.

Fyllnadsval kan ske på ett år.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordföranden.

8. Skrivelse eller handling som utfärdas i föreningens namn, skall, då styrelsen ej bestämmer annat, undertecknas av ordförande eller vice ordförande.

9. Föreningens inkomster och utgifter skall bokföras enligt god redovisningssed och avslutas med årsbokslut. Årsbokslut tillsammans med övriga handlingar ska hållas tillgängliga för föreningens revisor senast en månad före årsmötet. Styrelsens sammanträden skall protokollföras.

10. Kallelse till årsmötet, som skall hållas en gång per kalenderår, skall utfärdas minst fjorton dagar i förväg.

11. Vid årsmötet eller extra årsmöte äger varje medlem en röst. Alla val verkställs öppet, om inte någon yrkar på annat. Vid lika röstetal genomförs lottning.

 

Möte eller sammanträde skall protokollföras.

12. Årsmötet skall innehålla följande:

1. Val av ordförande, sekreterare och justerare för mötet
2. Behandling av styrelsens årsberättelse
3. Behandling av revisionsberättelsen
4. Fråga om ansvarsfrihet
5. Ev stadgeändringar
6. Beslut om antalet styrelseledamöter
7. Val av ordförande samt styrelseledamöter enl §§ 4-7
8. Val av revisor och revisorssuppleant
9. Val av valberedning på tre personer
10. Beslut angående medlemsavgiften
11. Övriga frågor

13. Medlem, som trots skriftlig personlig påminnelse ej erlagt stadgeenlig avgift till föreningen senast den 30 juni aktuellt räkenskapsår, strykes ur medlemsförteckningen vid nästa kvartalsskifte.

Medlem som bevisligen skadar föreningens bästa eller bryter mot dess stadgar, kan efter beslut på årsmötet uteslutas ur föreningen.

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till registeransvarig.

Medlemskap förvärvat efter 1 september medför full medlemsregistrering nästkommande år.

14. Ändring av dessa stadgar liksom föreningens upplösning, vilket skall anges i kallelsen till årsmötet, kan endast ske på årsmöte genom beslut med 2/3 majoritet av på årsmötet närvarande medlemmar.

15. Om föreningen upplöses och denna äger förmögenhet, skall samtidigt avgöras hur förmögenheten skall disponeras.

Stadgarna bifogas dessutom som Pdf-dokument.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter
 
 

© 2017 FLE. | Webbkarta

POWERED BY TUDO, ITCONNECT